top of page

Privacy verklaring

In de privacy verklaring zijn tevens de algemene voorwaarden opgenomen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten van Praktijk Femina.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Praktijk Femina is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Een regressie consult, een healing of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een mooie aanvulling. Er worden geen medische diagnoses gesteld. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk is het doel om het effect van het consult te maximaliseren.

3. Deelname

De minimale leeftijd voor de deelname aan een consult is 12 jaar. 

4. Geheimhouding

Praktijk Femina zal nooit zonder uw toestemming besproken informatie doorgeven aan derden. Dit geldt tevens voor uw NAW-gegevens.

5. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Praktijk Femina gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Annuleren

Afspraken of deelname aan een evenement dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang (van de behandeling of coaching traject) geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email of app gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de afspraak, is Praktijk Femina gerechtigd om €10 annuleringskosten in rekening te brengen. ( Bij evenementen wordt in dit geval het aankoopbedrag niet teruggestort ). Dit geldt ook voor gezondheidsklachten die aan Covid-19 gerelateerd zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing bij Praktijk Femina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Femina verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Geboortedatum

  • Geslacht

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Femina verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Femina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Femina zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 12 maanden

Delen met anderen

Praktijk Femina deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Femina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Femina gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkfemina.nl. Praktijk Femina zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Femina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkfemina.nl.

7.Wkkgz informatie voor cliënten

“Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.“

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Femina, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                       Zutphensestraatweg 30

Postcode en plaats:                                             6953CL Dieren

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:           75493934

Telefoonnummer:                                                06-10608580

E-mailadres:                                                      info@praktijkfemina.nl

bottom of page